godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://rcez.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel. (+48) 32 4222433

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-19

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele mogą być niedostępne responsywnie.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których niektóre obrazki mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2023-05-17Deklarację zgodności strony internetowej z wymogami dyrektywy (UE) 2016/2102 sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego, to jest przez Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: inż. Kamil Mura
e-mail: sekretariat@rcez.pl
Telefon: (+48) 32 4222433

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
1. Budynek A przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, wejście boczne znajduje się na poziomu gruntu.
 • Przy wejściu głównym znajduje się winda, którą można przemieszczać się na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz I piętrze i są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem windy), oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
2. Budynek D przy ul. Rudzkiej 13
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
3. Warsztat Mechaniczny przy ul. Świerklańskiej 42
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 boczne.
 • Wejścia do budynku są na poziomie gruntu. Budynek jest jednopoziomowy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia w całym budynku.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
4. Warsztat Techniczny przy ul. Kościuszki 5
 • Budynek posiada 1 wejście.
 • Wejście do budynku jest na poziomie gruntu. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą schody.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
5. Warsztat Gastronomiczny przy ul. Św. Józefa 30
 • Budynek posiada 2 wejścia – 1 główne i 1 techniczne.
 • Do wejść prowadzą schody – nie ma podjazdu dla wózków.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób poruszających się na wózkach pomieszczenia i korytarze w całym budynku są niedostępne.
 • W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i do miejsc ogólnodostępnych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem