godło polski logo bip
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
Praktyka zawodowa
Informacje dotyczące praktyk zawodowych kwalifikacyjne kursy zawodowe - MEC.09., EKA.07.
  1. Słuchacz zobowiązany jest do pobrania w sekretariacie słuchaczy skierowań na badanie lekarskie (medycyna pracy). Badania są odpłatne. Osoby, które takie badania posiadają przynoszą do sekretariatu kserokopię.
  2. Słuchacz szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgłasza do sekretariatu słuchaczy dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem.
  3. Poniżej znajduje się formularz wniosku o wystawienie umowy, który należy wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki zawodowej do sekretariatu słuchaczy w godzinach pracy sekretariatu lub przesłać e-mailowo na adres: kursy@rcez.pl. Wniosek wypełnia słuchacz.
  4. Na tej podstawie spisuje się umowę (w dwóch egzemplarzach).
  5. Słuchacz ubezpiecza się na czas praktyki od następstw nieszczęśliwego wypadku.
  6. Do końca marca słuchacz jest zobowiązany dostarczyć dzienniczek praktyk zawodowych (do pobrania na stronie szkoły).
  7. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe.
  8. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

Do pobrania
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem