godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Egzamin zawodowy
Przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym
Ważna informacja dla słuchaczy klasy II BSM Branżowej Szkoły II stopnia*
Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej z 2019 r. jest obowiązkowe.
Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nieukończeniem szkoły.
Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpi do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego – przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek (Załącznik 33) złożony nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu.
Zdający, który z powodów losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu w terminie dodatkowym ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki.
* Nie dotyczy osób, które ukończyły KKZ
Złożenie deklaracji do sesji styczeń-luty 2023 r.
Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2023 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu do dnia 15 września 2022 r. Deklaracje słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz absolwenci szkół policealnych składają osobiście w Sekretariacie słuchaczy - Kampus, ul. Rudzka 13, budynek A, pok. 101 w godzinach otwarcia.
ODPŁATNOŚĆ ZA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, że od 1 września 2019 r., zgodnie z przepisami (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 ( Dz.U. 2019 poz.1707) odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dotyczy:
  • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny).
Opłata pobierana za egzamin (232,32 zł za całość egzaminu). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:
  • w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty (77,44 zł),
  • w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty (154,88 zł).

Do pobrania
Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem