godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Terminarz rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne - (wnioski), należy złożyć w siedzibie RCEZ Rybnik ul. Rudzka 13 budynek A pokój 101. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji, można uzyskać pod numerem telefonu 32 42 22 433 lub 517 510 727
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów postępowania rekrutacyjnego oraz do pobierania wniosków rekrutacyjnych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe wraz  z dokumentami  

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 13 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 19 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.

8 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
11 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

*W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie poźniej niż do dnia 23 września 2022r. Niezłożenie w tym terminie terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Dodatkowe informacje:

   1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniose o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami §  11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Branżowa Szkoła II Stopnia i Szkoła Policealna

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej  publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2022 r.

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego do końca lutego
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej wraz z dokumentami. od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
- do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

------------------------

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 19 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
8 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 16 maja 2022 r.
do 25 lipca 2022 r.
od 1 sierpnia 2022 r.
do 17 sierpnia 2022 r.
9 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:- do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;- do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. **
od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 lipca 2022 r.
do godz. 14:00
19 sierpnia 2022 r.
do godz. 14:00
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie do 25 lipca 2022r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie poźniej niż do dnia 23 września 2022r. Niezłożenie w tym terminie terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

Dodatkowe informacje:

   1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniose o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami §  11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   2. Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe:

   W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
i  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września 2022 r.

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
od 1 sierpnia 2022 r.
do 3 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do szkoły podstawowej dla dorosłych
o świadectwo potwierdzające ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;
- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

od 24 czerwca 2022 r.
do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

-------------------------

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
do 19 lipca 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r.
7 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:
- do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
od 21 lipca 2022 r.
do 28 lipca 2022 r.
do godz. 15.00
od 16 sierpnia 2022 r.
do 18 sierpnia 2022 r.
do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.
do godz. 14.00
9 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2022 r.
10 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
11 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
12 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

UWAGA

   1. Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe:

W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

   2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniose o przyjęcie do szkoły, tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami §  11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. 2020 poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem