godło polski logo bip
Rekrutacja 2024/2025
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
Terminarz rekrutacji
Dokumenty rekrutacyjne - (wnioski), należy złożyć w siedzibie RCEZ Rybnik ul. Rudzka 13 budynek A pokój 101. Dodatkowe informacje na temat rekrutacji, można uzyskać pod numerem telefonu 32 42 22 433 lub 517 510 727
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem terminów postępowania rekrutacyjnego.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe wraz  z dokumentami

od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00

od 22 lipca 2024 r.
do 25 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez prezydenta miasta okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
4 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
12 lipca 2024 r. 2 sierpnia 2024 r.
5 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

od 13 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.

od 22 lipca 2024 r.
do 6 sierpnia 2024 r.
6 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*

od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

9 sierpnia 2024 r.
do godz. 14.00

8 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 23 lipca 2024 r.

do 14 sierpnia 2024 r.

9

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
10 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
11 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Branżowa Szkoła II Stopnia i Szkoła Policealna

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej  publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września 2023 r.

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do końca lutego do końca lutego
3 Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej wraz z dokumentami. od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2024 r.
do 25 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do branżowej szkoły II stopnia o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie;
- do szkoły policealnej o świadectwo potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

------------------------

5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach. do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2024 r. 2 sierpnia 2024 r.
8 Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie. od 13 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.
od 22 lipca 2024 r.
do 6 sierpnia 2024 r.
9 Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:- do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;- do szkoły policealnej w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00
10 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024 r.
do godz. 14:00
9 sierpnia 2024 r.
do godz. 14:00
11 Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dryrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty 19 lipca 2024 r. 9 sierpnia 2024 r.
12 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach 22 lipca 2024 r. 12 sierpnia 2024 r.
13 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 23 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.
14 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
15 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
16 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

   1. Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe:

   W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
i  I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 4 września 2023 r.

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności do końca stycznia do końca stycznia
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami. od 13 maja 2024 r.
do 17 czerwca 2024 r.
do godz. 15.00
od 22 lipca 2024 r.
do 25 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie:
- do szkoły podstawowej dla dorosłych
o świadectwo potwierdzające ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;
- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.

od 21 czerwca 2024 r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00

-------------------------

4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
do 11 lipca 2024 r. do 1 sierpnia 2024 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 lipca 2024 r. 2 sierpnia 2024 r.
7 Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:
- do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
- do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej, o ile nie zostało ono złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
od 2 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 lipca 2024 r.
do godz. 14.00

9 sierpnia 2024 r.
do godz. 14.00
9 Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o wolnych miejscach w szkole przez formularz na platformie wymiany informacji z dryrektorami szkół (SOK) w celu udostępnienia ich na stronie internetowej kuratorium oświaty 19 lipca 2024 r. 9 sierpnia 2024 r.
10 Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o wolnych miejscach w szkołach 22 lipca 2024 r. 12 sierpnia 2024 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 23 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r.
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

UWAGA

   1. Zgodnie z art.154 ust.9 ustawy Prawo oświatowe:

W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.


Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem