godło polski logo bip
Subregionalne Centrum Obróbki Skrawaniem
partner edukacyjny siemens
oferta kursu CNC
oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych
oferta liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
oferta wyrobów kutych
Technik administracji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
Technik administracji
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów: PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Słuchacz:
 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji:
EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Słuchacz:
 1. rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
 2. rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
 3. rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
 4. korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
 5. promuje nowoczesny model administracji publicznej;
 6. rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
 7. korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
 8. rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
 9. ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
 10. określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
 11. stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
 12. sporządza umowy cywilnoprawne;
 13. sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
 14. wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
 15. określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 16. stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
 2. wszczyna postępowanie administracyjne;
 3. ustala właściwość organu administracyjnego;
 4. informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
 5. wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
 6. podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
 7. prowadzi rozprawę administracyjną;
 8. sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
 9. sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
 10. pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
 11. wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
 12. wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
 13. rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
 14. stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.
3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych
Słuchacz:
 1. określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 2. analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
 3. charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 4. sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
 5. sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.

Strona internetowa wykorzystuje mechanizm plików cookies. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności strony. Rozumiem