Górnik eksploatacji podziemnej/ Technik górnictwa podziemnego

MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych

 

 

1. Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych

Słuchacz:

 • odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
 • rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
 • rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;
 • posługuje się narzędziami i sprzętem do drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 • stosuje metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 • wykonuje roboty strzałowe;
 • wykonuje roboty związane z drążeniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 • przestrzega parametrów drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 • pobiera próbki z podziemnych wyrobisk górniczych;
 • wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 • wykonuje roboty związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
 • rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 • stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2.Wydobywanie kopalin

Słuchacz:

 • określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej kopalin;
 • stosuje metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
 • rozpoznaje maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu urobku i materiałów;
 • wykonuje roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku;
 • wykonuje roboty związane z transportem urobku i materiałów;
 • posługuje się narzędziami i sprzętem stosowanymi podczas wydobywania kopalin;
 • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane do transportu urobku i materiałów;
 • rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych.

 

PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów jednostek pływających, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budowy jednostek pływających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, wiertacz, technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik

Słuchacz:

 • przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 • sporządza szkice części maszyn;
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia rodzaje połączeń;
 • przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 • rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 • rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 • dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 • rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 • rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 • rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 • wykonuje pomiary warsztatowe;
 • rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 • określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.