Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych mogą podjąć osoby, które: 

• ukończyły 6-letnią szkołę podstawową lub klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej:

 • PEŁNOLETNIE,
 • NIEPEŁNOLETNIE, które:
 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończą 16 lat,
 • mają ukończone 15 lat i są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

oraz:

• osoby, które z różnych przyczyn nie ukończyły szkoły podstawowej starego typu lub pierwszej klasy gimnazjum i chcą kontynuować naukę,

• osoby, które z uwagi na obowiązki rodzinne lub pracę nie mają możliwości kształcenia w szkole młodzieżowej.

 

 

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły),
 2. dowód osobisty (do wglądu),
 3. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej sześcioletniej,
 4. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu na koniec szkoły podstawowej/OKE,
 5. w przypadku osób kształcących się w szkole podstawowej starego typu (ośmioklasowej) – oryginał świadectwa ukończenia klasy szóstej lub siódmej,
 6. fotografie (2 szt.),
 7. w przypadku ubiegania się o semestr wyższy, dokumenty poświadczające ukończenie niższych semestrów, klas (świadectwa klasyfikacji końcoworocznej niższych klas, semestrów lub indeks),
 8. dokumenty dodatkowe (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności: kandydata, dziecka kandydata, osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka przez kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu).

 

Korzyści dla Ciebie
Słuchacz, który ukończy naukę w Szkole Podstawowej dla Dorosłych może:
• podjąć naukę w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie, a następnie w Szkole Policealnej dla Dorosłych i zdobyć tytuł technika w wybranym zawodzie,
• równolegle (lub po ukończeniu szkoły podstawowej) uczestniczyć w Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych i zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu,
• po ukończeniu LO, przystąpić do egzaminu maturalnego, który otwiera drogę na studia.


UWAGA! Ukończenie LO i zdanie egzaminów w ramach poszczególnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych pozwala na uzyskanie tytułu technika!

 

O szkole
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od środy do piątku od 8:00 do 14:20,
 • zajęcia oraz egzaminy w RCEZ-CKZiU są BEZPŁATNE!
 • słuchacze promowani są po każdym semestrze,
 • nauka w Szkole Podstawowej dla Dorosłych trwa 4 semestry (klasa VII i VIII) i kończy się egzaminem ósmoklasisty,
 • RCEZ-CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy, w tym egzamin ósmoklasisty, są przeprowadzane w naszej placówce BEZPŁATNIE!