Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

1. Monitorowanie przestrzegania przepisów prawnych określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
Słuchacz:
 1. określa obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. nadzoruje stosowanie przepisów ochrony pracy dotyczące kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych;
 3. ocenia odpowiedzialność pracodawcy i pracownika z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy;
 4. formułuje wnioski z przeglądów obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. opracowuje regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. wykonuje czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 7. kontroluje przydział i stosowanie środków ochrony indywidualnych oraz odzieży i obuwia roboczego.
2. Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
Słuchacz:
 1. odróżnia działalność ergonomiczną koncepcyjną od korekcyjnej;
 2. wyjaśnia skutki zdrowotne ograniczonej aktywności fizycznej pracownika;
 3. ocenia obciążenie psychiczne pracownika na stanowisku pracy;
 4. dobiera do pracy pracowników odpowiednich pod względem wydolności psychofizycznej;
 5. charakteryzuje rolę narządów zmysłów w odbiorze informacji;
 6. określa wpływ aktywności ruchowej na układ kostno-stawowy;
 7. opisuje relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko;
 8. posługuje się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy.
3. Ocenianie ryzyka zawodowego
Słuchacz:
 1. stosuje przepisy prawa dotyczące oceny ryzyka zawodowego;
 2. rozróżnia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
 3. identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne;
 4. wykonuje badania i pomiary czynników środowiska pracy;
 5. ocenia poziom ryzyka zawodowego;
 6. wskazuje metody redukcji ryzyka zawodowego;
 7. sporządza dokumentację analizy i oceny zagrożeń.
4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Słuchacz:
 1. stosuje przepisy prawa dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 2. określa obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych;
 3. ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy;
 4. sporządza dokumentację powypadkową;
 5. określa działania zapobiegawcze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Słuchacz:
 1. określa warunki sprzyjające uczeniu się dorosłych;
 2. analizuje i różnicuje cele kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw;
 3. określa cele ogólne i szczegółowe szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. dobiera treści, metody nauczania i środki dydaktyczne do określonych celów szkolenia oraz do specyfiki grupy szkoleniowej;
 5. stosuje aktywizujące metody prowadzenia szkoleń i wykorzystuje nowoczesne środki przekazu, zasady andragogiki i metodyki szkoleń osób dorosłych;
 6. opracowuje materiały popularyzujące problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.d);
PKZ(Z.d) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Słuchacz:
 1. określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 2. określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 3. wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 4. przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 5. charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 6. dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 7. określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 8. określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 9. określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 10. posługuje się rysunkiem technicznym;
 11. posługuje się terminologią związaną z eksploatacją obiektów technicznych;
 12. rozpoznaje zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn i urządzeń mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej i reaguje na nie;
 13. rozpoznaje zagrożenia wynikające z prowadzenia prac budowlanych i transportowych i reaguje na nie;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.