Operator obrabiarek skrawających

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających CNC z uprawnieniami Solid Edge

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki
Słuchacz:
 1. rozróżnia obrabiarki skrawające;
 2. dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;
 3. rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;
 4. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;
 5. rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;
 6. dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;
 7. dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;
 8. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;
 9. uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.
2. Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających
Słuchacz:
 1. sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;
 2. mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;
 3. ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;
 4. nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;
 5. uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;
 6. wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:
 7. rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;
 8. dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;
 9. prowadzi kontrolę procesu obróbki;
 10. posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;
 11. wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.
3. Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki
Słuchacz:
 1. rozpoznaje punkty charakterystyczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
 2. rozróżnia podprogramy i cykle obróbkowe występujące w programach obróbki i układach sterowania obrabiarek sterowanych numerycznie;
 3. rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenia i dane do nastawienia obrabiarki sterowanej numerycznie;
 4. rozpoznaje znaczenie słów kluczowych w programach obróbki;
 5. korzysta z kodu języka programowania do edycji programów obróbki;
 6. dobiera narzędzia pomiarowe do kontroli przedmiotów po obróbce;
 7. dobiera oprawki narzędziowe do ustalania i mocowania narzędzi skrawających;
 8. mocuje oprawki i narzędzia skrawające w gniazdach narzędziowych lub umieszcza w magazynie narzędziowym obrabiarki sterowanej numerycznie;
 9. ustala i wprowadza do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie wartości korekcyjne narzędzi skrawających przed uruchomieniem programu obróbki;
 10. wprowadza program obróbki technologicznej do sterownika obrabiarki sterowanej numerycznie;
 11. testuje programy obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
4. Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie
Słuchacz:
 1. ustawia i wprowadza przesunięcie punktu zerowego;
 2. ustala i mocuje przedmioty do obróbki;
 3. uruchamia obrabiarki sterowane numerycznie w trybie ręcznym i automatycznym;
 4. wykonuje operacje obróbki skrawaniem na obrabiarkach sterowanych numerycznie;
 5. nadzoruje przebieg obróbki i reaguje na komunikaty układu sterowania obrabiarki sterowanej numerycznie;
 6. dokonuje oceny stopnia zużycia ostrza narzędzia;
 7. dokonuje wymiany ostrza w przypadku nadmiernego zużycia lub uszkodzenia;
 8. przeprowadza korektę wyników obróbki;
 9. przeprowadza kontrolę wymiarów przedmiotów po zakończeniu obróbki;
 10. wykonuje konserwację obrabiarek sterowanych numerycznie.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a), PKZ(MG.b) i PKZ(MG.h);
PKZ(MG.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(MG.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Słuchacz:
 1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
 2. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 3. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
 4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(MG.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik
Słuchacz:
 1. wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;
 2. rozróżnia układy sterowania obrabiarek;
 3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.