Terminarz rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne - (wnioski), należy złożyć w siedzibie RCEZ-CKUoP Rybnik ul. Rudzka 13 budynek A pokój 101.
Tam też można otrzymać wszelkie informacje na temat rekrutacji, tel. 32 42 22 433, 517 510 727

Zapraszamy !!!


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych, na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spelnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 18 maja 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r.
Od 13 lipca 2018 r.
do 16 lipca 2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust.7 ustawy o systemie oświaty) Do 5 lipca 2018 r. Do 9 sierpnia 2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 6 lipca 2018 r. 10 sierpnia 2018 r.
4 Potwierdzenie przez kandydata/rodzica kandydata niepełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły - przedłożenie oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego Od 6 lipca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r.
Od 12 lipca 2018 r.
do 14 sierpnia 2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 lipca 2018 r. 16 sierpnia 2018 r.
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.
* - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2018/2019

Lp. Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego Terminy postępowania uzupełniającego
1 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Od 4 czerwca 2018 r.
do 18 czerwca 2018 r.
Od 13 lipca 2018 r.
do 17 lipca 2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust.7 ustawy o systemie oświaty) Do 5 lipca 2018 r. Do 9 sierpnia 2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 6 lipca 2018 r. 10 sierpnia 2018 r.
4 Potwierdzenie przez kandydata/rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:
  • dokumentu potwierdzającego ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej
  • świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
Od 6 lipca 2018 r.
do 12 lipca 2018 r.
Do 14 sierpnia 2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 lipca 2018 r. 16 sierpnia 2018 r.
6 Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.
* - Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole dotyczy szkół prowadzących rekrutację uczniów poza systemem rekrutacji elektronicznej.