Technik ekonomista

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

1. Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków
Słuchacz:
 1. stosuje przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zadań;
 2. określa zadania przedsiębiorców, instytucji finansowych, organów administracji rządowej i samorządowej;
 3. rozróżnia formy organizacyjno-prawne działania przedsiębiorców;
 4. organizuje współpracę z kontrahentami i innymi podmiotami;
 5. stosuje strategie marketingowe;
 6. prowadzi sprawy związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 7. sporządza dokumenty związane z obrotem materiałami, towarami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi;
 8. stosuje różne metody kalkulacji cen sprzedaży, w tym rozliczenia z tytułu podatku VAT;
 9. rozróżnia rodzaje zapasów i zasady ich normowania;
 10. oblicza normy zapasów w celu zachowania ciągłości produkcji i sprzedaży oraz wskaźniki rotacji zapasów;
 11. oblicza podatki bezpośrednie i pośrednie;
 12. sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe;
 13. korzysta z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej i rozliczeń podatkowych.
2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
Słuchacz:
 1. stosuje przepisy prawa dotyczące spraw kadrowych, płacowych, emerytalno- -rentowych;
 2. prowadzi dokumentację dotyczącą rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracowników;
 3. sporządza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracowników;
 4. oblicza wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów;
 5. oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych osobom fizycznym;
 6. sporządza listy płac;
 7. sporządza deklaracje z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
 8. sporządza deklaracje i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;
 9. oblicza i interpretuje wskaźniki dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń;
 10. korzysta z programów komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.
3. Sporządzanie planów, analiz i sprawozdań
Słuchacz:
 1. rozróżnia rodzaje i strukturę planów;
 2. przestrzega zasad i metod planowania;
 3. sporządza biznesplan;
 4. oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej;
 5. rozróżnia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
 6. przygotowuje informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczości;
 7. sporządza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
 8. przygotowuje, w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych;
 9. korzysta z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.m);
PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Słuchacz:
 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.