Technik ekonomista

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Słuchacz:
 1. sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
 2. interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
 3. przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
 4. klasyfikuje aktywa i pasywa;
 5. wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
 6. identyfikuje kategorie wynikowe;
 7. przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 8. przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
 9. otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
 10. ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych w różnych jednostkach;
 11. rozlicza koszty działalności organizacji;
 12. planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
 13. rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
 14. ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
 15. poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
 16. sporządza zestawienie obrotów i sald;
 17. stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
 18. stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Słuchacz:
 1. rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
 2. przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
 3. ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
 4. rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
 5. sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Słuchacz:
 1. sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 2. identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
 3. dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
 4. oblicza wskaźniki analizy finansowej;
 5. ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.m);
PKZ(AU.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa
Słuchacz:
 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.