Technik administracji
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej;
 • sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych;
 • prowadzenia postępowania administracyjnego.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów: PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa Słuchacz:
 1. posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii;
 2. korzysta z programów komputerowych w pracy biurowej;
 3. przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej;
 4. wykonuje prace związane z przygotowaniem spotkań służbowych;
 5. stosuje przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych;
 6. obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej;
 7. przechowuje dokumenty;
 8. dokonuje selekcji danych statystycznych pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej;
 9. rozróżnia rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność;
 10. gromadzi informacje o badanej zbiorowości;
 11. rozróżnia, oblicza i interpretuje podstawowe miary statystyczne;
 12. przeprowadza analizę statystyczną badanego zjawiska;
 13. opracowuje i prezentuje dane statystyczne i wyniki badań;
 14. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie technik administracji:
AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.
1. Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego
Słuchacz:
 1. rozróżnia prawne formy działania jednostek administracji publicznej;
 2. rozpoznaje strukturę organizacyjną jednostek administracji publicznej;
 3. rozpoznaje zadania administracji na określonym szczeblu;
 4. korzysta z aktów prawnych oraz instrukcji i regulaminów wewnętrznych podczas wykonywania pracy w organach administracji publicznej;
 5. promuje nowoczesny model administracji publicznej;
 6. rozróżnia rodzaje aktów normatywnych, ich hierarchię i tryb ogłaszania;
 7. korzysta z różnych źródeł prawa oraz form prawotwórczej działalności państwa;
 8. rozróżnia cechy osoby fizycznej i osoby prawnej;
 9. ocenia skutki niezachowania ustalonych terminów oraz przypisanej formy czynności prawnej;
 10. określa rodzaje odpowiedzialności cywilnej;
 11. stosuje zasady dotyczące stosunku zobowiązaniowego;
 12. sporządza umowy cywilnoprawne;
 13. sporządza dokumenty wynikające ze stosunku pracy;
 14. wyjaśnia przypadki dyskryminacji, mobbingu i molestowania, występujące w jednostce administracji;
 15. określa zakres prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 16. stosuje przepisy prawa dotyczące zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.
2. Prowadzenie postępowania administracyjnego
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad postępowania administracyjnego;
 2. wszczyna postępowanie administracyjne;
 3. ustala właściwość organu administracyjnego;
 4. informuje strony postępowania o ich prawach i obowiązkach;
 5. wyjaśnia okoliczności istotne dla prowadzonego postępowania;
 6. podejmuje czynności skłaniające strony do zawarcia ugody;
 7. prowadzi rozprawę administracyjną;
 8. sporządza dokumenty na każdym etapie postępowania;
 9. sporządza projekty postanowień i decyzji administracyjnych zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego;
 10. pośredniczy w przekazywaniu środków odwoławczych od postanowień i decyzji organu administracyjnego;
 11. wznawia w uzasadnionych przypadkach postępowanie zakończone ostateczną decyzją administracyjną;
 12. wszczyna egzekucję dotyczącą aktu administracyjnego;
 13. rozpatruje skargi i wnioski obywateli;
 14. stosuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego.
3. Sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących finansów publicznych
Słuchacz:
 1. określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych;
 2. analizuje budżet jednostki organizacyjnej;
 3. charakteryzuje dochody i wydatki budżetu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego;
 4. sporządza sprawozdanie finansowe w podstawowym zakresie;
 5. sporządza typowe sprawozdanie budżetowe.