Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

1. Planowanie i ocena żywienia
Słuchacz:
 1. klasyfikuje składniki pokarmowe oraz określa ich źródła;
 2. wyjaśnia wpływ składników pokarmowych na funkcjonowanie organizmu człowieka;
 3. charakteryzuje przemiany składników pokarmowych w organizmie człowieka;
 4. przestrzega norm i przestrzega zasad planowania żywienia;
 5. planuje posiłki oraz układa jadłospisy;
 6. przestrzega zasad zamienności produktów;
 7. oblicza wartość energetyczną i odżywczą potraw;
 8. stosuje metody oceny sposobów żywienia;
 9. ocenia jadłospisy i podejmuje działania korygujące, przestrzegając zasad racjonalnego żywienia;
 10. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania, rozliczania i oceny żywienia;
 11. rozróżnia alternatywne sposoby żywienia;
 12. rozróżnia zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego żywienia;
 13. określa rolę instytucji zajmujących się problematyką żywienia.
2. Organizowanie produkcji gastronomicznej
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad planowania produkcji potraw i napojów;
 2. planuje produkcję potraw i napojów;
 3. kontroluje procesy produkcji potraw i napojów;
 4. ocenia jakość sporządzonych potraw i napojów;
 5. rozróżnia rodzaje kart menu;
 6. opracowuje karty menu zawierające informacje dotyczące wartości odżywczej potraw;
 7. oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty;
 8. sporządza kalkulację cen potraw i napojów;
 9. opracowuje receptury gastronomiczne;
 10. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania produkcji gastronomicznej.
3. Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych
Słuchacz:
 1. klasyfikuje usługi gastronomiczne;
 2. przygotowuje oferty usług gastronomicznych;
 3. planuje działania związane z promocją usług gastronomicznych;
 4. kalkuluje koszty usług gastronomicznych;
 5. prowadzi sprzedaż usług gastronomicznych;
 6. planuje usługi gastronomiczne;
 7. dobiera metody i techniki obsługi do rodzaju usług gastronomicznych;
 8. przygotowuje miejsca wykonania usług gastronomicznych;
 9. dobiera zastawę i bieliznę stołową;
 10. dobiera urządzenia i sprzęt do wykonania usług gastronomicznych;
 11. użytkuje sprzęt i urządzenia do wykonania usług gastronomicznych;
 12. wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu usług gastronomicznych;
 13. korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych do planowania i rozliczania kosztów usług gastronomicznych.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(TG.c) i PKZ(TG.h);
PKZ(TG.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych
Słuchacz:
 1. rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji gastronomicznej;
 2. przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
 3. przestrzega zasad gospodarki odpadami;
 4. przestrzega zasad racjonalnego żywienia;
 5. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
 6. rozróżnia maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły;
 7. rozpoznaje instalacje techniczne w zakładach gastronomicznych;
 8. przestrzega zasad organoleptycznej oceny żywności;
 9. określa zagrożenia, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
 10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(TG.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
Słuchacz:
 1. wykonuje czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności;
 2. interpretuje wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 3. rozróżnia systemy zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 4. interpretuje oznakowania żywności;
 5. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.