Technik górnictwa podziemnego

M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

1. Organizowanie i prowadzenie robót górniczych
Słuchacz:
 1. wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych;
 2. przestrzega zasad projektowania podziemnych wyrobisk górniczych oraz wentylacji kopalń;
 3. prowadzi dokumentację techniczno-ruchową, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowców;
 4. planuje roboty górnicze;
 5. opracowuje technologie wykonywania robót górniczych;
 6. sporządza i aktualizuje harmonogramy robót górniczych;
 7. organizuje wykonywanie robót górniczych;
 8. nadzoruje roboty udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne;
 9. kontroluje parametry techniczne procesu technologicznego;
 10. ocenia jakość wykonywanych robót górniczych;
 11. kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
 12. sporządza karty ryzyka stanowisk pracy;
 13. korzysta z programów komputerowych dotyczących projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych;
 14. przestrzega procedur zapewniania jakości.
2. Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im
Słuchacz:
 1. rozpoznaje zagrożenia naturalne występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych;
 2. korzysta z informacji o zagrożeniach naturalnych;
 3. wykonuje i nadzoruje prace związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;
 4. sporządza harmonogramy zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych przed zagrożeniami naturalnymi;
 5. kontroluje zabezpieczenia metanometryczne, przeciwwybuchowe, przeciwpożarowe;
 6. rozpoznaje i ocenia stopień zagrożenia wybuchowego;
 7. ocenia stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy;
 8. posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową;
 9. organizuje i prowadzi prace związane z zabudową sprzętu do pomiaru zagrożeń naturalnych;
 10. przestrzega procedur postępowania w razie wystąpienia zagrożeń naturalnych;
 11. ocenia jakość wykonanej pracy;
 12. kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a) i PKZ(M.e);
PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(M.e) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: wiertacz, górnik eksploatacji podziemnej, górnik eksploatacji otworowej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego
Słuchacz:
 1. rozpoznaje minerały i skały oraz charakteryzuje budowę geologiczną Ziemi;
 2. rozróżnia rodzaje skał, określa ich budowę i właściwości;
 3. rozróżnia procesy technologiczne wydobycia kopalin;
 4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.