TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

1. Organizowanie produkcji wyrobów spożywczych
Słuchacz:
 1. ustala warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 2. planuje procesy produkcji wyrobów spożywczych;
 3. dobiera surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji poszczególnych wyrobów spożywczych;
 4. posługuje się dokumentacją technologiczną i normami w produkcji wyrobów spożywczych;
 5. dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 6. ustala harmonogramy produkcji wyrobów spożywczych;
 7. dobiera i obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w procesach przetwórstwa żywności;
 8. dobiera metody utrwalania półproduktów i gotowych wyrobów spożywczych;
 9. dobiera środki transportu wewnętrznego;
 10. klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
 11. planuje zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych.
2. Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Słuchacz:
 1. nadzoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z dokumentacją produkcyjną i technologiczną;
 2. monitoruje przebieg produkcji wyrobów spożywczych pod kątem zgodności z systemami zapewnienia jakości;
 3. podejmuje działania korygujące nieprawidłowy przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych;
 4. pobiera do badań próbki surowców, półproduktów i produktów, dodatków do żywności oraz materiałów pomocniczych;
 5. dobiera sprzęt i odczynniki do badania surowców, półproduktów i wyrobów spożywczych;
 6. wykonuje czynności związane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynników stosowanych w analizie żywności;
 7. posługuje się sprzętem i aparaturą laboratoryjną stosowanymi do badania jakości żywności;
 8. przeprowadza analizę sensoryczną surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz dodatków do żywności;
 9. wykonuje badania fizykochemiczne żywności;
 10. interpretuje wyniki badań fizykochemicznych żywności;
 11. rozlicza zużycie surowców, półproduktów, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych;
 12. określa wydajność produkcji wyrobów spożywczych;
 13. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska dotyczące badania żywności.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(T.b) i PKZ(T.i);
PKZ(T.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb
Słuchacz:
 1. stosuje przepisy prawa dotyczące produkcji wyrobów spożywczych;
 2. określa wartość odżywczą produktów spożywczych;
 3. wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych;
 4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych;
 5. rozróżnia metody utrwalania żywności i określa ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych;
 6. interpretuje rysunki techniczne i schematy maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych;
 7. rozróżnia części oraz zespoły maszyn i urządzeń;
 8. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 9. posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumentacją technologiczną;
 10. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego;
 11. rozpoznaje urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza oraz urządzenia energetyczne;
 12. posługuje się aparaturą kontrolno-pomiarową stosowaną w przetwórstwie spożywczym;
 13. określa zagrożenia dla środowiska związane z przemysłowym przetwórstwem żywności i sposoby zapobiegania tym zagrożeniom;
 14. identyfikuje zagrożenia bezpieczeństwa żywności i monitoruje krytyczne punkty kontroli w procesach produkcji oraz podejmuje działania korygujące zgodnie z zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practice) i systemem HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point);
 15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(T.i) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego
Słuchacz:
 1. rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze do produkcji wyrobów spożywczych;
 2. rozróżnia operacje i procesy wykorzystywane w produkcji żywności;
 3. rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w procesach technologicznych produkcji wyrobów spożywczych, utrwalania żywności, pakowania i konfekcjonowania produktów spożywczych, mycia i dezynfekcji opakowań, pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz urządzenia energetyczne, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i powietrza stosowane w produkcji wyrobów spożywczych;
 4. charakteryzuje procesy technologiczne produkcji wyrobów spożywczych;
 5. charakteryzuje systemy zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;
 6. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.