Technik mechanik

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

1. Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją techniczną procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 2. wykonuje obliczenia wytrzymałościowe części maszyn i urządzeń;
 3. sporządza rysunki konstrukcyjne części maszyn i urządzeń;
 4. planuje proces technologiczny obróbki części maszyn i urządzeń;
 5. planuje proces technologiczny montażu maszyn i urządzeń;
 6. dobiera techniki i metody do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 7. dobiera materiały konstrukcyjne do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 8. dobiera rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 9. dobiera narzędzia i urządzenia do wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 10. dobiera metody zabezpieczenia części maszyn i urządzeń przed korozją;
 11. sporządza dokumentację technologiczną obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 12. stosuje programy do komputerowego wspomagania projektowania i tworzenia dokumentacji.
2. Nadzorowanie przebiegu produkcji Słuchacz:
 1. rozróżnia rodzaje produkcji;
 2. kalkuluje koszty wytwarzania wyrobów;
 3. kontroluje parametry jakościowe procesów wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 4. kontroluje przebieg prac na danym stanowisku;
 5. kontroluje wydajność procesu produkcji i jakość wyrobów;
 6. kontroluje stan techniczny narzędzi, maszyn i urządzeń;
 7. określa zakres i terminy przeglądów i napraw maszyn i urządzeń;
 8. zarządza gospodarką materiałową oraz odpadami;
 9. sporządza dokumentację sprawozdawczą produkcji.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.b) i PKZ(M.h.);
PKZ(M.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego;
 2. sporządza szkice części maszyn;
 3. sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
 4. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia rodzaje połączeń;
 6. przestrzega zasad tolerancji i pasowań;
 7. rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne;
 8. rozróżnia środki transportu wewnętrznego;
 9. dobiera sposoby transportu i składowania materiałów;
 10. rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją;
 11. rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 12. rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej;
 13. rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej;
 14. wykonuje pomiary warsztatowe;
 15. rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac;
 16. określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(M.b) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, monter mechatronik, technik mechatronik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej
Słuchacz:
 1. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki;
 2. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do montażu i demontażu maszyn i urządzeń;
 3. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej metali;
 4. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
PKZ(M.h) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik
Słuchacz:
 1. wykonuje obliczenia dotyczące obróbki maszynowej skrawaniem;
 2. rozróżnia układy sterowania obrabiarek;
 3. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.