Opiekun osoby starszej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun osoby starszej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

PKZ(MS.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun osoby starszej
Słuchacz:
 1. określa istotę procesów psychicznych i ich rolę w życiu człowieka;
 2. określa wpływ procesów emocjonalno-motywacyjnych na sprawność działania człowieka;
 3. wyjaśnia regulacyjną rolę osobowości człowieka w stosunkach z otoczeniem;
 4. przestrzega zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej;
 5. charakteryzuje rozwój człowieka w różnych okresach życia;
 6. dobiera metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych;
 7. określa przyczyny stresu oraz stosuje konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu;
 8. określa procesy zachodzące w życiu społecznym oraz interpretuje zachowania społeczne zbiorowości i jednostki;
 9. wyjaśnia zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze społecznej wpływające na funkcjonowanie człowieka;
 10. określa modele i funkcje rodziny;
 11. określa cele i zadania polityki społecznej państwa;
 12. określa środki i instrumenty polityki społecznej służące realizacji zasady równości i sprawiedliwości społecznej;
 13. identyfikuje problemy i kwestie społeczne występujące we współczesnym społeczeństwie;
 14. dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych i kulturowych w kontekście jednostkowego, społecznego i kulturowego wymiaru wartości;
 15. określa rolę diagnozy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych;
 16. rozpoznaje czynniki wpływające na wykluczenie społeczne jednostki i grup;
 17. określa oraz przewiduje skutki problemów wychowawczych i psychospołecznych osoby podopiecznej i jej rodziny;
 18. stosuje przepisy prawa dotyczące pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych;
 19. określa zakres oraz warunki korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych przez państwo;
 20. określa organizację domów pomocy społecznej w Polsce, uwzględniając zakres świadczonych usług;
 21. posługuje się językiem migowym;
 22. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie opiekun osoby starszej opisane:
MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

1. Organizowanie prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
 2. rozpoznaje warunki życia osoby starszej;
 3. ocenia poziom możliwości psychofizycznych osoby starszej;
 4. ocenia możliwości i ograniczenia osoby starszej w zaspakajaniu potrzeb biologicznych, psychicznych, społecznych wynikające z wieku i niepełnosprawności;
 5. rozpoznaje potrzeby i problemy osoby starszej;
 6. rozpoznaje i wykorzystuje zasoby środowiska osoby starszej;
 7. organizuje środowisko mieszkaniowe z uwzględnieniem potrzeb i bezpieczeństwa osoby starszej;
 8. opracowuje plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej;
 9. planuje działania opiekuńczo-wspierające osobie starszej i dobiera metody, techniki i narzędzia do tych działań;
 10. prowadzi dokumentację pracy z osobą starszą.
2. Wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej
Słuchacz:
 1. dba o jakość usług świadczonych, przestrzegając procedur medycznych i standardu opieki;
 2. rozpoznaje symptomy zaburzeń psychofizycznych u osoby starszej;
 3. przeciwdziała zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej;
 4. udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osoby starszej;
 5. wykonuje czynności opiekuńcze i higieniczne u osoby starszej;
 6. opiekuje się osobą starszą w fazie terminalnej choroby i udziela jej wsparcia emocjonalnego;
 7. dokonuje pomiaru parametrów życiowych osoby starszej;
 8. pomaga osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 9. prowadzi profilaktykę przeciwodleżynową u osoby starszej;
 10. przestrzega zasad i określa rodzaje i techniki wykonywania zabiegów przeciwzapalnych;
 11. wykonuje zabiegi przeciwzapalne u osoby starszej;
 12. pomaga osobie starszej w przyjmowaniu leków zaleconych przez lekarza;
 13. pomaga osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 14. organizuje osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 15. pomaga osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 16. przygotowuje osobę starszą we współpracy z rodziną do samoopieki, samopielęgnacji oraz prowadzenia zdrowego stylu życia;
 17. podejmuje problematykę śmierci i godnego umierania w kontaktach z osobą starszą.
3. Aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej
Słuchacz:
 1. inicjuje i podtrzymuje pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia;
 2. pomaga i udziela wsparcia osobie starszej w rozwiązywaniu problemów osobistych i społecznych;
 3. wspiera i mobilizuje osobę starszą do aktywnego spędzania czasu wolnego, uwzględniając jej potrzeby i możliwości psychofizyczne;
 4. organizuje czas wolny osobie starszej z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego;
 5. pomaga osobie starszej w korzystaniu z pomocy technicznych ułatwiających samodzielne wykonywanie codziennych czynności;
 6. wspiera osobę starszą w usprawnianiu psychofizycznym.
4. Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej
Słuchacz:
 1. pobudza wrażliwość osób z najbliższego otoczenia na potrzeby i problemy osoby starszej;
 2. motywuje rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
 3. współpracuje z osobami z otoczenia na rzecz osoby starszej;
 4. organizuje pomoc instytucji wsparcia społecznego działających na rzecz osoby starszej;
 5. organizuje środowiskowe grupy wsparcia na rzecz osoby starszej;
 6. organizuje pomoc materialną na rzecz osoby starszej we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej;
 7. współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej;
 8. współpracuje z członkami zespołu terapeutycznego zakładu opiekuńczo- -leczniczego.