Elektryk

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1. Montaż instalacji elektrycznych
Słuchacz:
 1. rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;
 2. rozpoznaje sprzęt instalacyjny;
 3. rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;
 4. określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;
 5. przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 6. sporządza schemat montażowy instalacji;
 7. trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;
 8. dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;
 9. wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;
 10. sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;
 11. wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;
 12. sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu.
2. Konserwacja instalacji elektrycznych
Słuchacz:
 1. przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
 2. rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;
 3. dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;
 4. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;
 5. dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;
 6. sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;
 7. wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 8. wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 9. sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
 10. wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją.
3. Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
Słuchacz:
 1. klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 2. określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy;
 5. rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 6. rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 7. rozpoznaje przewody i kable elektryczne;
 8. określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;
 9. określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 10. odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;
 11. dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 12. wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 13. montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 14. sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją;
 15. wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych.
4. Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Słuchacz:
 1. rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 2. lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 3. przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 4. planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;
 5. wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 6. wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 7. wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 8. sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;
 9. przeprowadza oględziny i konserwację maszyn i urządzeń elektrycznych;
 10. sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.
PKZ(EE.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
Słuchacz:
 1. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
 2. opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 3. interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;
 4. wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);
 5. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 6. rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
 7. sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;
 8. rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 9. posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 10. dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 11. wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 12. określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 13. wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 14. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych i elektronicznych;
 15. wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;
 16. przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;
 17. posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
 18. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.