Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów.

PKZ(BD.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk
Słuchacz:
 1. określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
 2. charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
 3. charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
 4. rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;
 5. charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
 6. określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;
 7. stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
 8. wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;
 9. wykonuje pomiary wielkości fizycznych;
 10. przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
 11. stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
 12. wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
 13. określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 14. prowadzi racjonalną gospodarkę energią;
 15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
 3. dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. ustala miejsca lokalizacji urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 5. określa warunki transportu i składowania materiałów oraz elementów systemów energetyki odnawialnej;
 6. dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 7. sporządza zapotrzebowanie na materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 8. wykonuje rysunki schematyczne montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 9. sporządza harmonogramy robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 10. organizuje prace związane z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 11. dokonuje przeglądu technicznego urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii;
 12. organizuje prace związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2. Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją do sporządzania kosztorysów oraz przygotowania ofert dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. korzysta z katalogów i informatorów kosztorysowych, katalogów producentów materiałów, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 3. sporządza przedmiary i obmiary robót związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. sporządza kosztorysy dotyczące montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządza kalkulacje kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. określa wskaźniki efektywności energetycznej urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 7. sporządza oferty na wykonanie prac związanych z montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
3. Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. posługuje się dokumentacją montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 3. wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
 4. posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. rozpoznaje błędy montażu urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej;
 7. dokonuje oceny jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 8. przygotowuje do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 9. wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 2. przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
 3. określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
 4. rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
 5. rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
 6. ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
 7. minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
 8. wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
 9. sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 5. wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 7. wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
 8. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 9. wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 10. wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.