Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z uprawnieniami SEP

1. Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;
 2. przestrzega zasad działania układów automatycznego sterowania systemami energetyki odnawialnej i regulacji tych systemów;
 3. określa parametry pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
 4. rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;
 5. rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;
 6. ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej;
 7. minimalizuje straty podczas wytwarzania, magazynowania, przesyłania i wykorzystywania energii;
 8. wykonuje bieżące przeglądy systemów energetyki odnawialnej;
 9. sporządza dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
2. Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Słuchacz:
 1. określa wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. określa warunki konserwacji i naprawy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. przestrzega procedur przekazywania do eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
 5. wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 6. określa przyczyny i sposoby usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 7. wykonuje pomiary efektywności systemów energetyki odnawialnej;
 8. przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 9. wykonuje pomiary i szkice inwentaryzacyjne urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 10. wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.g); PKZ(BD.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik energetyk
Słuchacz:
 1. określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej;
 2. charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania;
 3. charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej;
 4. rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko;
 5. charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej;
 6. określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie;
 7. stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw;
 8. wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów;
 9. wykonuje pomiary wielkości fizycznych;
 10. przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych;
 11. stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego;
 12. wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych;
 13. określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 14. prowadzi racjonalną gospodarkę energią;
 15. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.