Technik elektryk

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

1. Eksploatacja instalacji elektrycznych

Słuchacz:

 • określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;
 • przeprowadza prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;
 • dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych;
 • przeprowadza pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych na podstawie protokołów;
 • określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych;
 • dobiera przewody, kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;
 • dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 • sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • projektuje typowe instalacje elektryczne.

2.Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych

Słuchacz:

 • określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadza prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera przyrządy pomiarowe do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przeprowadza pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych oraz sporządza protokoły z wykonanych pomiarów;
 • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
 • dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobiera środki ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej w układach zasilania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;
 • projektuje typowe układy sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • stosuje zasady racjonalnej gospodarki energetycznej.

 

PKZ(EE.g) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, elektronik, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

Słuchacz:

 • posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
 • opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;
 • interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem stałym i zmiennym;
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;
 • rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;
 • sporządza schematy układów elektrycznych i elektronicznych;
 • rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;
 • posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;
 • określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;
 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;
 • wykonuje pomiary wielkości elementów i układów elektrycznych i elektronicznych;
 • przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel;
 • posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.